جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید

TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 49,900 تومان 49,900 تومان 49,900 تومان
.net 1 49,900 تومان 49,900 تومان 49,900 تومان
.org 1 49,900 تومان 49,900 تومان 49,900 تومان
.ir 1 6,500 تومان 6,500 تومان 6,500 تومان
.info 1 49,900 تومان 49,900 تومان 49,900 تومان
.in 1 49,900 تومان 49,900 تومان 49,900 تومان
.biz 1 39,900 تومان 39,900 تومان 39,900 تومان
.name 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.co 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
Real Time Analytics