Viewing articles tagged 'vmware 6.7'

 ساخت کنسول خاموش و روشن کردن در VMware ESXi 6.7

برای دارندگان سرورهای اختصاصی با مجازی ساز وی ام ور شاید نیاز باشد که به مشتری فقط پنل خاموش و...